دولت‌های ضد بشر

آنها با اسم صلح دوستی، جنگ افروز اول جهانند؛ آنها با اسم حقوق بشر، بالاترین کسانی هستند که حقوق بشر را پایمال می‌کنند؛ آنها در عین ادعای خیرخواهی، آنچه را برای دیگران می‌خواهند جز شر نیست،  4 اردیبهشت 1364

فهولاء بإسم الصلح والصداقه هم اوّل من اشعل الحرب فی العالم، وبإسم حقوق الإنسان هم اکبر ساحق لحقوق الإنسان، فهم فی الوقت الذی یدّعون الإحسان لا یریدون للآخرین غیر الشرّ،  ۳ شعبان ۱۴۰۵

Under the name of peace and friendship, they are the first and foremost warmongers of the world. Under the name of human rights, they are the ones who indulge in trampling human rights. Why paying lip service for doing well, what they want for others is nothing but evil.  23 April 1985

دریافت طرح
اشتراک دولت‌های ضد بشر
کلیدواژه:
امام خمینیحقوق بشرحقوق بین المللجنگ حق و باطلاسرائیلآمریکاصلحجنگآمریکا شیطان بزرگ استمبارزه علیه اسرائیل