منطق اقلیت

مظلومها را جزو بشر حساب نمی‌کنند. حقوق بشر می‌گویند. حقوق بشر یعنی حقوق ظالمها... باید همه این ملتها بیچون و چرا تحت قدرت آنها باشند و نفس نکشند. اینها منطق ظالمهاست که اقلیت هستند. 05 آذر 1358

اما منطق الظلمه، فهو انه یجب نهب ثروات المظلومین، لانهم لیسوا بشراً. إنّهم ینادون بحقوق الإنسان ویعنون بذلک حفظ حقوقهم، ... وان تبقی الشعوب قابعه تحت سلطتهم دون اعتراض. هذا هو منطق الظلمه الذین هم اقلیه. ۸ محرم ۱۴۰۰ ه- ق‏

They would not consider the deprived as human beings. When they refer to human rights, they have in mind the rights of the tyrants. Human rights will allow them to plunder our oil reserves and give us nothing instead. The benefits will go to them. Every nation is supposed to obey them. So, this is the logic of the tyrants, who are in minority. November ۲۶, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک منطق اقلیت
کلیدواژه:
امام خمینیاستکبار جهانیآثار استضعاف و استکبارحقوق بشراسرائیلفلسطینصهیونیسمسازمان مللظلمظالممبارزه با استکبارنفی استکبارمظلوممظلومینجامعه بشریمبارزه علیه اسرائیلحمایت مظلومینرژیم صهیونیستی