ملت عزیز ما با قیام دلاورانه و نثار خون فرزندان عزیز خود، نام ارجمند خود را در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت نمودملت عزیز ما با قیام دلاورانه و نثار خون فرزندان عزیز خود، نام ارجمند خود را در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت نمودمردم ما مرگ سرخ را به زندگی ننگین ترجیح می دهند.مردم ما مرگ سرخ را به زندگی ننگین ترجیح می دهند. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی