حمایت مردم

مردم یکپارچه پشتیبان این حکومت هستند. اگر حکومت یک گرفتاری پیدا بکند این مردم‌اند که رفع می‌کنند گرفتاری را. اگر جنگ برای دولت پیش آید، این مردم‌اند که جبهه‌ها را پر می‌کنند و پشت جبهه‌ها را هم خدمت می‌کنند در پشت جبهه‌ها، این خاصیت حکومت مردمی است. 11 مرداد 1362

انکم ترون الیوم کیف ان الشعب یقف صفاً واحداً فی دعم حکومته. ولو ان مشکله واجهت الحکومه لرایتم کیف ینهض الشعب کلّه. ولو ان البلاد تعرضت لحرب لانطلق الشعب للجبهات وقدم کل دعم ومسانده. ۲۲ شوال ۱۴۰۳

People whole-heartedly support this government. If the government turns into trouble, it is the people who remove that trouble. If the government is dragged into a war, it is the people who will rush to the fronts and render services behind the frontlines. This is a salient feature of popular governments. August ۲, ۱۹۸۳

دریافت طرح
اشتراک  حمایت مردم
کلیدواژه:
امام خمینیرئیس جمهورجمهوری اسلامیدفاع مقدس و اقشار مردمنقش مردممسئولینملت ایرانجنگمردمایمان به مردماعتماد به مردمتوصیه به مسئولینمردم داریانقلاب اسلامی مردم