ویژه|این حادثه کار خدا بود. نبرد قهرمانانه نیروی دریایی در برابر آمریکای متجاوز نشانه اقتدار این نیروی سرافراز استویژه|این حادثه کار خدا بود. نبرد قهرمانانه نیروی دریایی در برابر آمریکای متجاوز نشانه اقتدار این نیروی سرافراز استبیگانه‌ها از اما تعریف کنند، اشکالی در کار استبیگانه‌ها از اما تعریف کنند، اشکالی در کار استپیروزید ولو اندک باشید اگر مقاومت کنیدپیروزید ولو اندک باشید اگر مقاومت کنیدسازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ استسازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ استآغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی دردآغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی دردتکیه بر ایمان و سلاح باید زد نه مذاکره ها! تکیه بر ایمان و سلاح باید زد نه مذاکره ها! کسی تعدی بکند، دهان او را خُرد می کنیمکسی تعدی بکند، دهان او را خُرد می کنیمنه از شرق می ترسیم و نه از غربنه از شرق می ترسیم و نه از غرب عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی