رو به زوالرو به زوالوعده حق تعالی نزدیک استوعده حق تعالی نزدیک استپیروزی حقپیروزی حقچهره دوست و دشمنچهره دوست و دشمندولت‌های ضد بشردولت‌های ضد بشرعلیه نامردمی‌هاعلیه نامردمی‌هاجنگ ما جغرافیا نمیشناسدجنگ ما جغرافیا نمیشناسدما را از موشک می‌ترسانید؟ما را از موشک می‌ترسانید؟ساده‌اندیشی در جنگ و صلحساده‌اندیشی در جنگ و صلح جنگ حق و باطل صفحه 2