جنگ فقر و غناجنگ فقر و غناجنگ ما جغرافیا نمیشناسدجنگ ما جغرافیا نمیشناسدما را از موشک می‌ترسانید؟ما را از موشک می‌ترسانید؟ساده‌اندیشی در جنگ و صلحساده‌اندیشی در جنگ و صلحپیروزی مستضعفینپیروزی مستضعفینویژه|این حادثه کار خدا بود. نبرد قهرمانانه نیروی دریایی در برابر آمریکای متجاوز نشانه اقتدار این نیروی سرافراز استویژه|این حادثه کار خدا بود. نبرد قهرمانانه نیروی دریایی در برابر آمریکای متجاوز نشانه اقتدار این نیروی سرافراز استبیگانه‌ها از ما تعریف کنند، اشکالی در کار استبیگانه‌ها از ما تعریف کنند، اشکالی در کار استپیروزید ولو اندک باشید اگر مقاومت کنیدپیروزید ولو اندک باشید اگر مقاومت کنیدسازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ استسازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ است جنگ حق و باطل صفحه 2