علیه نامردمی‌ها

جنگ امروز ما، جنگ اعتقاد است، جنگ ارزشهای اعتقادی- انقلابی علیه دنیای کثیف زور و پول و خوشگذرانی است. جنگ ما، جنگ قداست، عزت و شرف و استقامت علیه نامردمیهاست. 13 تیر 1367

إن حربنا الیوم، حرب العقیده، حرب القیم الإیمانیه الثوریه ضد عالم القوه والمال وااللهوا .. حربنا حرب القداسه والعزه والشرف والاستقامه ضد الدناءه واللئامه.۱۹ ذی القعده ۱۴۰

Our war today is the war of barefootedness against the luxuries of the indolent wealthy and rulers of the Muslim countries. This war knows no weapon. July ۴, ۱۹۸۸   

دریافت طرح
اشتراک علیه نامردمی‌ها
کلیدواژه:
استکبار جهانیجنگ حق و باطلعزتاستقامت در نهضتسرمایه داریجنگ تحمیلیارزشهای اسلامیارزشهای انسانیجنگ سیاسیعزت ملی