تکلیف معلوم استتکلیف معلوم استرو به زوالرو به زوالوعده حق تعالی نزدیک استوعده حق تعالی نزدیک استپیروزی حقپیروزی حقچهره دوست و دشمنچهره دوست و دشمندولت‌های ضد بشردولت‌های ضد بشرعلیه نامردمی‌هاعلیه نامردمی‌هاجنگ ما جغرافیا نمیشناسدجنگ ما جغرافیا نمیشناسدما را از موشک می‌ترسانید؟ما را از موشک می‌ترسانید؟ جنگ حق و باطل صفحه 2