به امیرالمومنین(ع) اقتدا کنیدبه امیرالمومنین(ع) اقتدا کنیدحضرت امیر است که غدیر را به وجود آورده استحضرت امیر است که غدیر را به وجود آورده استشیعه علی بن ابی طالبشیعه علی بن ابی طالبالگوی حکومت اسلامیالگوی حکومت اسلامینماز و شمشیر حضرت امیرنماز و شمشیر حضرت امیرغدیر در همه اعصار باید زنده باشدغدیر در همه اعصار باید زنده باشدنصیحت به امیرالمونیننصیحت به امیرالمونینسکوت در مقابل ستمکارانسکوت در مقابل ستمکارانتمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...تمام انحرافات از بین می‌رفت اگر... امام علی (ع) صفحه 4