ریاست در نظر امیرالمومنین(ع)

این دنیا و این ریاست دنیا و اینها در نظر امیرالمومنین(ع) چیزی نبود، مگر اینکه بتواند عدلی را در دنیا برقرار کند. ما باید از آنها درس بگیریم و به شیوه آنها تا آن اندازه‌ای که می‌توانیم عمل کنیم. ۲۰ شهریور ۱۳۵۹

لم تکن الرئاسه والدّنیا مهمه لامیر المومنین(ع) إلّا وسیله لإقامه حکومه العدل الإلهیه وتطبیق الاحکام الإسلامیه. علینا ان نتمعن فی حیاه الائمه الاطهار(ع) ونتعلم منهم الدروس والعبر والامتثال لها قدر المستطاع. ۱ ذی القعده ۱۴۰۰

The world and these worldly positions were not important to Hadrat Amir(`a) except to enable him to establish peace on earth. We must learn as much as possible. September 11, ۱۹۸۰

دریافت طرح
اشتراک ریاست در نظر امیرالمومنین(ع)
کلیدواژه:
ساده زیستیامام علی (ع)عدالتمسئولینساده زیستی مسئولینوابستگی به دنیاحب دنیا