شخصیت امیرالمومنینشخصیت امیرالمومنینمیلاد امانت دار وحیمیلاد امانت دار وحینمونه ای در همه ابعادنمونه ای در همه ابعادمظهر همه عدالتهامظهر همه عدالتهامذهب رهایی بخشمذهب رهایی بخشاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِاکْرَمِهااللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِاکْرَمِهااللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِانْفَذِهِ، وَ کُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِانْفَذِهِ، وَ کُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاتَمِّها، وَ کُلُّ کَلِماتِکَ تامَّهٌاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاتَمِّها، وَ کُلُّ کَلِماتِکَ تامَّهٌریاست در نظر امیرالمومنین(ع)ریاست در نظر امیرالمومنین(ع) امام علی (ع) صفحه 3