تذکر به بنی صدرتذکر به بنی صدرحکم تنفیذ ریاست جمهوری دکتر بنی‌‍صدرحکم تنفیذ ریاست جمهوری دکتر بنی‌‍صدرعزل بنی‌صدرعزل بنی‌صدرمخالفت با تقاضای بنی‌صدر مبنی بر نخست‌وزیری حاج احمد آقامخالفت با تقاضای بنی‌صدر مبنی بر نخست‌وزیری حاج احمد آقابه مناسبت فرار خفت‌بار بنی صدر و مسعود رجویبه مناسبت فرار خفت‌بار بنی صدر و مسعود رجوی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی