علم مهلکعلم مهلکعلم و صنعت در خدمت ملتعلم و صنعت در خدمت ملتاستقلال در پزشکیاستقلال در پزشکیدانشگاهی که ما می‌خواهیمدانشگاهی که ما می‌خواهیمباید روی پای خودمان بایستیمباید روی پای خودمان بایستیمیکی از خیانت‌های بزرگ شاهیکی از خیانت‌های بزرگ شاهاز بزرگترین جنایات آمریکااز بزرگترین جنایات آمریکاخیانت به مملکتخیانت به مملکتای سران اسلام، به داد اسلام برسیدای سران اسلام، به داد اسلام برسید استقلال صفحه 3