بنیه دفاعی، همیشه در اوجبنیه دفاعی، همیشه در اوجکارها باید انقلابی باشدکارها باید انقلابی باشدشهید محلاتی از یاران باوفای اینجانب و از سختی کشیدگان دوران مبارزات خونبار انقلاب اسلامی بودشهید محلاتی از یاران باوفای اینجانب و از سختی کشیدگان دوران مبارزات خونبار انقلاب اسلامی بودارتش و نیروهای سپاهی و بسیجی ها مظلومانه و با کمترین امکانات جنگیدندارتش و نیروهای سپاهی و بسیجی ها مظلومانه و با کمترین امکانات جنگیدندای کاش من هم یک پاسدار بودمای کاش من هم یک پاسدار بودم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی