احیاگر مکتباحیاگر مکتبآبروی اسلامآبروی اسلامعبرت سایرینعبرت سایرینولادت امام حسین (ع)، روز پاسدارولادت امام حسین (ع)، روز پاسدارکید و مکر دشمنانکید و مکر دشمنانرکن بزرگ پیروزی انقلابرکن بزرگ پیروزی انقلابای کاش من هم یک پاسدار بودمای کاش من هم یک پاسدار بودمسپاه برای ایران و اسلام مفید استسپاه برای ایران و اسلام مفید استاگر سپاه نبود، کشور هم نبوداگر سپاه نبود، کشور هم نبود سپاه پاسداران صفحه 2