ولادت امام حسین (ع)، روز پاسدارولادت امام حسین (ع)، روز پاسدارکید و مکر دشمنانکید و مکر دشمنانرکن بزرگ پیروزی انقلابرکن بزرگ پیروزی انقلابای کاش من هم یک پاسدار بودمای کاش من هم یک پاسدار بودمسپاه برای ایران و اسلام مفید استسپاه برای ایران و اسلام مفید استاگر سپاه نبود، کشور هم نبوداگر سپاه نبود، کشور هم نبودبنیه دفاعی، همیشه در اوجبنیه دفاعی، همیشه در اوجکارها باید انقلابی باشدکارها باید انقلابی باشدشهید محلاتی از یاران باوفای اینجانب و از سختی کشیدگان دوران مبارزات خونبار انقلاب اسلامی بودشهید محلاتی از یاران باوفای اینجانب و از سختی کشیدگان دوران مبارزات خونبار انقلاب اسلامی بود سپاه پاسداران صفحه 2