پیروزی مطلق

شما خودتان را پیروز مطلق ندانید. پیروزی وقتی حاصل می‌شود که این ریشه‌های گندیده هم از زیر زمین بیرون بیاید و این توطئه‌ها خنثی شود؛ و آن با همت شما جوانها، جوانهایی که تا کنون برای اسلام و قرآن شریف زحمت کشیده‌اید و پیش خدای تبارک و تعالی روسفید هستید، میسر است. ۲ فروردین ۱۳۵۸

فلا تعتبروا انفسکم قد حققتم النصر المطلق فالنصر یتحقق حینما یتم استئصال هذه الجذور الفاسده من الاعماق واحباط الموامرات، وهذا لایتحقق الا بهمتکم ایها الشبان الذین تحملتم المشاق والصعاب من اجل الاسلام والقرآن المجید ورفعتم رووسکم امام الباری تبارک وتعالی. ۲۳ ربیع الثانی ۱۳۹۹

Do not consider yourself as having gained absolute victory. Victory is achieved when these corrupt roots are uprooted and such plots thwarted. And this shall be achieved through your efforts and determination, I mean you the young people who have so far endeavored greatly for the cause of Islam and the noble Qur'an. And you have all attained God's satisfaction. March 22, 1979

دریافت طرح
اشتراک پیروزی مطلق
کلیدواژه:
پیروزی انقلابجوانانفسادمبارزه با فسادپیروزی