پیروزی مستضعفینپیروزی مستضعفینوعده صادقوعده صادقپیشکسوتان جهاد فراموش نشوندپیشکسوتان جهاد فراموش نشوندمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمثل چمران بمیریدمثل چمران بمیریدبروید به طرف نبرد با دشمن با دل محکم و قلبهای مملو از محبّت خدابروید به طرف نبرد با دشمن با دل محکم و قلبهای مملو از محبّت خداامام خمینی(ره): جهاد نفس، جهاد اکبر است.امام خمینی(ره): جهاد نفس، جهاد اکبر است.پیروزید ولو اندک باشید اگر مقاومت کنیدپیروزید ولو اندک باشید اگر مقاومت کنیداین افتخار از خاندان نبوت و ولایت به پیروان خط آنان به ارث رسیده است.این افتخار از خاندان نبوت و ولایت به پیروان خط آنان به ارث رسیده است. جهاد صفحه 2