جوان‌ها نهضت را پیش ببرندجوان‌ها نهضت را پیش ببرندمجاهدینِ بی‌نظیرمجاهدینِ بی‌نظیرانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌانّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌمدعیان بی‌هنر امروز و قاعدین کوته‌نظر دیروزمدعیان بی‌هنر امروز و قاعدین کوته‌نظر دیروزعزت و حیات در سایه مبارزهعزت و حیات در سایه مبارزهپیروزی مستضعفینپیروزی مستضعفینوعده صادقوعده صادقپیشکسوتان جهاد فراموش نشوندپیشکسوتان جهاد فراموش نشوندمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمر جهاد صفحه 2