وصیت امام | ارزشمندترین مقصد و مقصود

آنچه که شما ملت شریف و مجاهد برای آن بپاخاستید و دنبال می‌کنید و برای آن جان و مال نثار کرده و می‌کنید، والاترین و بالاترین و ارزشمندترین مقصدی است و مقصودی است که از صدر عالم در ازل و از پس این جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد شد. وصیت‌نامه سیاسی-الهی

وما نهضتم من اجله ایها الشعب المجاهد المجید وما زلتم ماضون فی تحقیقه، وبذلتم من اجله الارواح والاموال یعد اسمی واعلی واغلی هدف وغایه یمکن السعی من اجلها منذ صدر العالم فی الازل وحتی ما وراء هذا العالم والی الابد. الوصیه السیاسیّه-الالهیّه

You, noble nation, have risen and given your lives and wealth for the noblest, most sublime and most valuable cause. This cause has been put forth since time began. No such cause would be ever presented again. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک وصیت امام | ارزشمندترین مقصد و مقصود
کلیدواژه:
امام خمینیوصیت نامهجمهوری اسلامیحکومت اسلامیجهادایثاروصیت نامهمجموعه کوت وصیت امام