وحدت قوای سه‌گانهوحدت قوای سه‌گانهضرورت تقوا برای مسئولانضرورت تقوا برای مسئولانتا جوان هستید میتوانید یک کاری انجام بدهید. ریشه های فساد در قلب جوان ضعیف استتا جوان هستید میتوانید یک کاری انجام بدهید. ریشه های فساد در قلب جوان ضعیف است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی