حب نفس است که موجب اختلاف میشود. این دیگر این جریان و آن جریان نمی‌شناسد. همه باید از شر آن به خدا پناه ببریمحب نفس است که موجب اختلاف میشود. این دیگر این جریان و آن جریان نمی‌شناسد. همه باید از شر آن به خدا پناه ببریمتقوا برای کسانی که متصدی امور کشور هستند، لازم تر استتقوا برای کسانی که متصدی امور کشور هستند، لازم تر استتا جوان هستید میتوانید یک کاری انجام بدهید. ریشه های فساد در قلب جوان ضعیف استتا جوان هستید میتوانید یک کاری انجام بدهید. ریشه های فساد در قلب جوان ضعیف است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی