ضرورت تقوا برای مسئولان

تقوا برای همه لازم است و برای کسانی که متصدی امور کشور هستند، لازمتر است. 11 آذر 1361

وان العامل المهم فی کل ذلک یتمثل فی التقوی کما ذکرت. فالتقوی مهمه للجمیع، واکثر اهمیه للذین یتصدون لشوون البلد.۱۶ صفر ۱۴۰۳

The main thing is that as I mentioned earlier, you observe piety. Piety is necessary for every person and it is even more necessary for persons who are the administrators of the affairs of the country. ۲ December ۱۹۸۲

دریافت طرح
اشتراک ضرورت تقوا برای مسئولان
کلیدواژه:
امام خمینیمعنویتایمان به خداتقوامسئولین