تقوا ملاک است، نه ثروت

در حکومت اسلامی بهای بیشتر و فزونتر از آن‏ کسی است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه‌‏ها بیشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین. ۶ مرداد ۱۳۶۶

إنّ الحکومه الاسلامیه تجعل التقوی معیاراً للتفاضل، ولیس للثروه والمال والسلطه دخلًا فی ذلک إنّ جمیع المداراء والعمال والقاده ورجال الدین والحکومه العادله ملکلفون بزیاده الاهتمام بالفقراء والبوساء والمستضعفین. ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷

Superiority in an Islamic system is associated with taqwa not with wealth or power. All officials, administrators, leaders, and scholars in a system of just rule are duty-bound to mix, associate and be on friendly terms with the poor and needy to a greater extent than with the rich and affluent. July 28, 1987

دریافت طرح
اشتراک تقوا ملاک است، نه ثروت
کلیدواژه:
مستضعفینتقوامسئولینساده زیستی مسئولینپاسخگویی مسئولانثروتمسئولیت