شهادت می دهم که خودم تا کنون دو رکعت نماز برای خدا نخوانده امشهادت می دهم که خودم تا کنون دو رکعت نماز برای خدا نخوانده ام عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی