همچو ریسمانهمچو ریسمانبسیج، مصداق کامل ایثار و خلوصبسیج، مصداق کامل ایثار و خلوصشهادت و حضور در محضر سید الشهدا غایت آمال اشخاصی است که عشق به خدا دارندشهادت و حضور در محضر سید الشهدا غایت آمال اشخاصی است که عشق به خدا دارندبه مناسبت روز زن| نامه سرشار از محبت امام به همسرشان: تصدقت شوم، قربانت بروم...به مناسبت روز زن| نامه سرشار از محبت امام به همسرشان: تصدقت شوم، قربانت بروم... عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی