شب یلدای عشقشب یلدای عشقاین معما جز به عشق میسر نگردداین معما جز به عشق میسر نگرددعاشقم، عاشقم، اُفتاده و بیمار توامعاشقم، عاشقم، اُفتاده و بیمار توامعاشقم، عاشق دلسوخته‌ از دوری‌ یارعاشقم، عاشق دلسوخته‌ از دوری‌ یاربایدت از شوق، پروانه شوی، بریان شویبایدت از شوق، پروانه شوی، بریان شویعاشق دوست ز رنگش پیداستعاشق دوست ز رنگش پیداستعشق جانانعشق جانانجرعه‌ای‌ می‌خواهم از جام تو تا بیهوش گردمجرعه‌ای‌ می‌خواهم از جام تو تا بیهوش گردمسر زلفت به کناری زن و رخسار گشاسر زلفت به کناری زن و رخسار گشا عشق صفحه 2