دکّه علم و خرد بست، در عشق گشوددکّه علم و خرد بست، در عشق گشودعاشقم، عاشقم، اُفتاده و بیمار توامعاشقم، عاشقم، اُفتاده و بیمار توام طغیان درون را به که بتوانم گفت؟ طغیان درون را به که بتوانم گفت؟ای پرده‌دار کعبهای پرده‌دار کعبهعاشقم، عاشق دلسوخته‌ از دوری‌ یارعاشقم، عاشق دلسوخته‌ از دوری‌ یارسر نهم بر خاک کویش، جان دهم در یاد رویشسر نهم بر خاک کویش، جان دهم در یاد رویش آشنا گر تویی، از جور رقیبم غم نیست آشنا گر تویی، از جور رقیبم غم نیستساقی‌ از جام جهان، تاب به جان عاشِقساقی‌ از جام جهان، تاب به جان عاشِقتار و پودم به هوا رفت و توانم بگسستتار و پودم به هوا رفت و توانم بگسست دیوان امام صفحه 3