آتش عشقآتش عشقایام هجرانایام هجرانبشکفد بهاربشکفد بهاربگشای نقاببگشای نقاببنده عشقبنده عشقخود خواهیِ نفسخود خواهیِ نفسخانقاهِ دلخانقاهِ دلبویِ دلبربویِ دلبردلِ تنگدلِ تنگ دیوان امام صفحه 3