طوطی صفتطوطی صفتحاصل عمرحاصل عمرکعبه دلکعبه دلغم دوری رویشغم دوری رویشبهار آمد، ز گلشن برد زردیها و، سردیهابهار آمد، ز گلشن برد زردیها و، سردیهابهار آمد که غم از جان برد، غم در دل افزون شدبهار آمد که غم از جان برد، غم در دل افزون شدبه سوی قبله عاشق نماز باید کرد...به سوی قبله عاشق نماز باید کرد...بوسه زد باد بهاری، به لب سبزه به ناز ...بوسه زد باد بهاری، به لب سبزه به ناز ...دکه زهد ببندید در این فصل طرب...دکه زهد ببندید در این فصل طرب... دیوان امام صفحه 3