ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است.ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی