منطق اقلیتمنطق اقلیتنقشه جدایی حوزه و دانشگاهنقشه جدایی حوزه و دانشگاهاصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاستاصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاستآغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی دردآغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی