اصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاست

 باید با دقت تمام کید و فریب استکبار شرق و غرب را شناخت و خنثی نمود. ملتهای مسلمان باید اصل را بر دشمنی و فریب ابرقدرتها با خود بگذارند، مگر اینکه خلاف عینی و عملی آن را مشاهده و لمس و باور نمایند. ۱۴ شهریور ۱۳۶۷

یجب ان نراقب بکل دقه احابیل و خداع الاستکبار الشرقی و الغربی و العمل علی احباطها. و علی الشعوب الإسلامیه ان تنطلق فی تعاملها مع القوی العظمی من مبدا العداء و الخداع الذی تکنه لها حتی یثبت العکس و تلمسه و تصدقه. ۲۳ محرّم ۱۴۰۹

All the tricks and ruses of the Eastern and Western arrogance must be carefully recognized and thwarted. The Muslim nation should open with the superpowers' enmity towards them and foil their deceptions. Unless they witness, feel and believe its opposite. 5 September 1988

دریافت طرح
اشتراک اصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاست
کلیدواژه:
استکبار جهانیآمریکا، سردمدار استکبار جهانیتوصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیآثار استضعاف و استکبارتبلیغات استکبار جهانی