مستضعفین به پا خیزندمستضعفین به پا خیزندعید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروندعید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروندهمه مستضعفان جهان در مقابل مستکبران بایستند و حق خودشان را بگیرند!همه مستضعفان جهان در مقابل مستکبران بایستند و حق خودشان را بگیرند!مردم زاغه نشین شما را روی مسند نشاندند... این جمهوری اسلامی را تضعیفش نکنیدمردم زاغه نشین شما را روی مسند نشاندند... این جمهوری اسلامی را تضعیفش نکنید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی