به فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدبه فکر نجات مستضعفان از چنگال استکبار جهانی باشیدهمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانهمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانمستضعفین به پا خیزندمستضعفین به پا خیزندعید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروندعید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروندیک بار هم ناقوس‌ها را به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآوریدیک بار هم ناقوس‌ها را به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآوریدمستضعفان جهان! حق، گرفتنی است.مستضعفان جهان! حق، گرفتنی است.مردم زاغه نشین شما را روی مسند نشاندندمردم زاغه نشین شما را روی مسند نشاندندحمایت ایران از سربازان اسلامحمایت ایران از سربازان اسلام"ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ‌نشینی را از این ملت بزداییم""ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ‌نشینی را از این ملت بزداییم" عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی