سیاست‌بازان خودفروختهسیاست‌بازان خودفروختهروز قدس روز اسلامروز قدس روز اسلامرو به زوالرو به زوالظلم بر بشرظلم بر بشروعده قطعیوعده قطعیآه مظلومانآه مظلومانتا کی نشستید؟تا کی نشستید؟وعده حق تعالی نزدیک استوعده حق تعالی نزدیک استروز جهانیروز جهانی مواجهه مستضعفان و مستکبران صفحه 2