روز قدس روز اسلام

من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می‌دانم، و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم؛ و مسلمین از آن انزوایی که آنها را کشانده بودند خارج شوند، و با تمام قدرت و قوّت در مقابل اجانب بایستند.  25 مرداد 1358

وانا اعتبر یوم القدس یوم الإسلام ویوم الرسول الاکرم، والیوم الذی یجب ان یستعد فیه المسلمون بکافه قواهم للخروج من العزله المفروضه علیهم، فلیقفوا بکل قواهم وسلاحهم فی مواجهه الغرباء. ۲۲ رمضان ۱۳۹۹ ه- ق‏

I regard Quds Day to be the day of Islam and the day of the Noble Messenger; and it is a day on which we must mobilize all our forces; and Muslims should come out of the isolation that they were confined to and resist the foreigners with all their strength and power; and we have resisted the foreigners with all our strength and shall not permit other people. August ۱۶, ۱۹۷۹
دریافت طرح
اشتراک روز قدس روز اسلام
کلیدواژه:
امام خمینیمواجهه مستضعفان و مستکبرانمسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبرانبیداری مسلمیناسرائیلفلسطینروز جهانی قدسعزتقدس شریفمسلمینمبارزه علیه اسرائیلعزت ملیرژیم صهیونیستی