این معما جز به عشق میسر نگردداین معما جز به عشق میسر نگرددتاریخ فراموش نمی‌کندتاریخ فراموش نمی‌کنداز خود خجابت می‌کشماز خود خجابت می‌کشماینهاست که پیروزی می‌آورداینهاست که پیروزی می‌آوردفراموش ناشدنیفراموش ناشدنیآماده برای شهادتآماده برای شهادتفرزندان ایرانفرزندان ایرانجوانان حماسه‌آفرینجوانان حماسه‌آفرینغبطه می‌خورم...غبطه می‌خورم... دفاع مقدس و جوانان صفحه 2