مجاهدینِ بی‌نظیرمجاهدینِ بی‌نظیربسیج و مبارزه با توطئه دشمنانبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانباید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشتباید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشتمردم ما مرگ سرخ را به زندگی ننگین ترجیح می دهند.مردم ما مرگ سرخ را به زندگی ننگین ترجیح می دهند. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی