مدرس تنها مرد بزرگی بود که با رضاخان مقابله کردمدرس تنها مرد بزرگی بود که با رضاخان مقابله کردبه مناسبت مرگ رضاخان/ وقتی که رضا شاه را اطلاع دادند که بردند، مردم شادی می کردندبه مناسبت مرگ رضاخان/ وقتی که رضا شاه را اطلاع دادند که بردند، مردم شادی می کردند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی