وقتی هرچه آمریکا خط میدهد عمل کنیم و خودمان چشممان را ببندیم همان میشود که دیدیدوقتی هرچه آمریکا خط میدهد عمل کنیم و خودمان چشممان را ببندیم همان میشود که دیدیدبه مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه/ نه زیربار صلح تحمیلی برویم و نه زیربار حکمیت تحمیلیبه مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه/ نه زیربار صلح تحمیلی برویم و نه زیربار حکمیت تحمیلیچقدر برای یک مملکتی عیب است که دستش را دراز کند طرف آمریکاچقدر برای یک مملکتی عیب است که دستش را دراز کند طرف آمریکاملت ایران تصمیم گرفته است جامعه خود را از نو بنا کند و هیچ گونه سازش و راه میانه و امثال این توهمات را نپذیردملت ایران تصمیم گرفته است جامعه خود را از نو بنا کند و هیچ گونه سازش و راه میانه و امثال این توهمات را نپذیردما با آنها که بخواهند به ما تعدی کنند نمی توانیم بسازیم، مگر آنها خودشان را اصلاح کنندما با آنها که بخواهند به ما تعدی کنند نمی توانیم بسازیم، مگر آنها خودشان را اصلاح کنندسران کشورهای اسلامی به علت خودفروختگی بجای قطع رابطه با دشمنان، راه را برای ورود آنها به کشورهای اسلامی هموار می سازندسران کشورهای اسلامی به علت خودفروختگی بجای قطع رابطه با دشمنان، راه را برای ورود آنها به کشورهای اسلامی هموار می سازندما با هیچ کدام از ابرقدرت ها و قدرت ها سر سازش نداریمما با هیچ کدام از ابرقدرت ها و قدرت ها سر سازش نداریماسلام ایران غیر از اسلام آنان است که از مهره های آمریکا پشتیبانی می کننداسلام ایران غیر از اسلام آنان است که از مهره های آمریکا پشتیبانی می کنندسلام بر حسین بن علی که با یاران معدود خویش برای برچیدن بساط ظلم غاصبان خلافت بپاخاستسلام بر حسین بن علی که با یاران معدود خویش برای برچیدن بساط ظلم غاصبان خلافت بپاخاست سازش صفحه 2