ایستادگی روحانیت

آن چیزی که در سرنوشت روحانیت واقعی نیست سازش و تسلیم شدن در برابر کفر و شرک است. که اگر بند بند استخوانهایمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالای دار برند، اگر زنده زنده در شعله‌های آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستی‌مان را در جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت برند هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی‌کنیم. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

فان الذی لا یوجد فی قاموس علماء الدین هو المساومه و التسلیم امام الکفر و الشرک، حتی و إن قطعونا ارباً ارباً و رفعونا علی المشانق و احرقونا احیاءً، و اخذوا نساءنا و ابناءنا اساری امام اعیننا، فاننا لن نوقع عهد الامان مع الکفر و الشرک. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

At any rate, that which is not true in the destiny of the clergy is compromise and surrender to disbelief and polytheism. Even if they cut us into pieces and scatter our bones, even if they hang us, even if they burn us alive in the flames of fire, even if they imprison our spouses and children and plunder our possessions before our eyes, we will never sign the peace pact of disbelief and polytheism. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک ایستادگی روحانیت
کلیدواژه:
پذیرش قطعنامه 598مذاکره با آمریکاروحانیتمقاومتسازشایستادگی