مذاکره برای قدس

آیا سران قوم نمی‌دانند و ندیده‌اند که مذاکرات سیاسی با سیاستمداران قدرتمند و جنایتکاران تاریخ، قدس و فلسطین و لبنان را نجات نخواهد داد و هر روز بر جنایات و ستمگریها افزوده خواهد شد؟ ۱۰ مرداد ۱۳۶۰

الایعلم روساء القوم و لم‌یدرکوا ان المفاوضات السیاسیه مع الحکام الجبارین و مجرمی التاریخ لن تحرر القدس و فلسطین و لبنان و ستزیدهم جریمه و ظلماً. ۳۰ رمضان ۱۴۰۱

? Do not these heads know and have not they seen that political negotiations with the powerful politicians and the habitual criminals will not save Jerusalem, Palestine and Lebanon and everyday crimes and oppression are on the increase? August 1, 1981

دریافت طرح
اشتراک مذاکره برای قدس
کلیدواژه:
لبنانفلسطینمذاکره با آمریکاسازشقدس شریف