ظلم بر بشرظلم بر بشرمقاومت، راه پیروزیمقاومت، راه پیروزینه به سازشکارینه به سازشکاریسازش ممنوعسازش ممنوعملت ما سازش را نمیپذیردملت ما سازش را نمیپذیردایستادگی روحانیتایستادگی روحانیتمذاکره برای قدسمذاکره برای قدسقدرت نظامی برای نجات قدسقدرت نظامی برای نجات قدسمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاریمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاری سازش صفحه 2