جلوگیری از طلم و فسادجلوگیری از طلم و فسادمسابقه برای شهادتمسابقه برای شهادتجنگ برای نمازجنگ برای نمازهمه چیز در راه ایمان و عقیدههمه چیز در راه ایمان و عقیدهشهادت برای نجات اسلامشهادت برای نجات اسلامقیام برای نهی از منکرقیام برای نهی از منکراگر قیام حضرت سید الشهدا نبود امروز ما نمی توانستیم پیروز شویماگر قیام حضرت سید الشهدا نبود امروز ما نمی توانستیم پیروز شویم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی