عظمت عاشوراعظمت عاشورادر امتداد تاریخدر امتداد تاریخبرای عدالتبرای عدالتتکلیف آزادمردانتکلیف آزادمردانهدف قیامهدف قیامجلوگیری از ظلم و فسادجلوگیری از ظلم و فسادمسابقه برای شهادتمسابقه برای شهادتجنگ برای نمازجنگ برای نمازهمه چیز در راه ایمان و عقیدههمه چیز در راه ایمان و عقیده علل و عوامل قیام عاشورا صفحه 2