شاخص دولت انقلابی | محرومیت مستضعفین را لمس نموده و در فکر رفاه آنها باشدشاخص دولت انقلابی | محرومیت مستضعفین را لمس نموده و در فکر رفاه آنها باشدشاخص دولت انقلابی | خادم ملت باشد نه آقای ملتشاخص دولت انقلابی | خادم ملت باشد نه آقای ملتشاخص دولت انقلابی | متعلق به طبقه مرفهِ سرمایه‌دار نباشدشاخص دولت انقلابی | متعلق به طبقه مرفهِ سرمایه‌دار نباشدشاخص دولت انقلابی | مکتبی باشد و در خط اسلامشاخص دولت انقلابی | مکتبی باشد و در خط اسلامشاخص دولت انقلابی | ازخود بگذرد و به فکر ملت باشدشاخص دولت انقلابی | ازخود بگذرد و به فکر ملت باشدشاخص دولت انقلابی | به قانون و اصل ولایت فقیه معتقد باشدشاخص دولت انقلابی | به قانون و اصل ولایت فقیه معتقد باشدشاخص دولت انقلابی | متمایل به غرب و شرق نباشدشاخص دولت انقلابی | متمایل به غرب و شرق نباشدشاخص دولت انقلابی | از اشراف نباشدشاخص دولت انقلابی | از اشراف نباشدشاخص دولت انقلابی | دلش برای طبقه ضعیف بسوزدشاخص دولت انقلابی | دلش برای طبقه ضعیف بسوزد دولت انقلابی صفحه 3