شاخص دولت انقلابی | محرومیت مستضعفین را لمس نموده و در فکر رفاه آنها باشد

توجه داشته باشند رئیس جمهور طبقه‌ای باشد که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و صدرنشینان مرفه که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی‌توانند بفهمند. وصیتنامه سیاسی-الهی

لیحرص الجمیع عند اختیار رئیس الجمهوریه علی ان یکونوا ممن لمسوا حرمان المستضعفین و المجتمع و مظلومیتهم، و ممن یعتزمون تحقیق الرفاهیه لابناء الشعب، لا اولئک التجار و الاقطاعیین من الساعین للوجاهه و الشهره، المرفهین غیر القادرین علی ادراک مراره الحرمان و معاناه الجائعین و الحفاه. الوصیه السیاسیه- الالهیه

Care should be taken to ensure that those elected as president are individuals who have felt and experienced the conditions of the deprived and oppressed classes of the society and who are concerned about the well-being of such people. The president should not hail from high-ranking and capitalist classes are unable to understand the bitterness and pains of the deprived, the barefoot and the oppressed people. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک شاخص دولت انقلابی | محرومیت مستضعفین را لمس نموده و در فکر رفاه آنها باشد
کلیدواژه:
محرومینمستضعفینانتخاباتانتخابات و معیارهای انتخابکارگزاران نظام اسلامیدولت انقلابی