شاخص دولت انقلابی | غربزده نباشد

مردم اشخاصی که متدین‌اند و اشخاصی که غربزده نیستند و اشخاصی که توجه به اسلام دارند، [را] تعیین می‌کنند. ۱ آبان ۱۳۵۸

الناس انتخاب المتدینین الواعین الذین لا یولون وجوههم شطر الغرب، و المومنین بالإسلام. ۱ ذی الحجه ۱۳۹۹

People would elect the figures that are religious, popular and Islamic, not westernized. 23 October 1979

دریافت طرح
اشتراک شاخص دولت انقلابی | غربزده نباشد
کلیدواژه:
انتخاباتانتخابات و معیارهای انتخابغربزدگیکارگزاران نظام اسلامیدولت انقلابی