صدور تجربه‌هاصدور تجربه‌هاامید مستضعفان به وعده الهیامید مستضعفان به وعده الهیبسیج منحصر به ایران نیستبسیج منحصر به ایران نیستبسیج، الگوی مستضعفین جهانبسیج، الگوی مستضعفین جهانآقایی و سروری محرومینآقایی و سروری محرومینوفادار بمانیدوفادار بمانیدامروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان بیش از پیش می‌بینیم. گویی جهان مهیا می‌شود برای طلوع آفتاب ولایتامروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان بیش از پیش می‌بینیم. گویی جهان مهیا می‌شود برای طلوع آفتاب ولایتانقلاب اسلامی مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت - ارواحنا فداه - استانقلاب اسلامی مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت - ارواحنا فداه - استامیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله ارواحنا له الفدا باشدامیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله ارواحنا له الفدا باشد صدور انقلاب صفحه 2