پیروزی مستضعفینپیروزی مستضعفینوعده صادقوعده صادقآمریکا شیطان بزرگ استآمریکا شیطان بزرگ استمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرهر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان آیدهر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان آیدافتخار اسلام و ملت به هزاران سربازگمنامی که در پی نام و نشان نیستندافتخار اسلام و ملت به هزاران سربازگمنامی که در پی نام و نشان نیستند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی