تاریخ فراموش نمی‌کندتاریخ فراموش نمی‌کندکوشش در عملکوشش در عملمشغول جنایتمشغول جنایتاز هرچه غیر دلبر از جان و دل بریدیماز هرچه غیر دلبر از جان و دل بریدیمتاریخ سرخ تشیعتاریخ سرخ تشیعپرچم اسلامپرچم اسلامشهادت، سعادتشهادت، سعادتآماده شهادتآماده شهادترسیدن به خدارسیدن به خدا قاسم سلیمانی صفحه 2