پیروزی مستضعفینپیروزی مستضعفینوعده صادقوعده صادقاینجا صحبت عشق است و عشق...اینجا صحبت عشق است و عشق...مبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمبارزه با ظلم، از مبانی اختصاصی شیعه | تضمین آزادی بشر با خون شیعه مبارزه با ظلم، از مبانی اختصاصی شیعه | تضمین آزادی بشر با خون شیعه عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی