پیروزی مستضعفین

شما برای خدا و رضای او و برای قوّت دادن به اسلام به دفاع برخاستید. شما مدافع از انسانهای مظلوم در طول تاریخ هستید. شما در تمام جهات معنوی و مادی پیروز هستید و شما در طول تاریخ پیروز هستید و پیروزی شما پشتوانه پیروزی مستضعفین جهان است در طول تاریخ. ۱۸ اسفند ۱۳۶۰

انتم تدافعون عن الاسلام و تقاتلون من اجل رضا الله و تقویه الاسلام، کما انکم تدافعون عن المظلومین علی طول التاریخ. انتم منتصرون فی جمیع الابعاد المادیه و المعنویه وعلی مدی التاریخ، و هذا النصر رصید و سند لانتصار المستضعفین فی العالم طوال التاریخ. ۱۳ جمادی الاول ۱۴۰۲

You are fighting for God, for His gratification and for the oppressed people in the course of history. Your defense of Islam and your victory is not limited to a victory in the battlefield. you are victorious in all spiritual and material aspects. You are victorious in the course of history; your victory is the backbone of the victory of the oppressed people of the world in the course of history. 9 March 1982

دریافت طرح
اشتراک پیروزی مستضعفین
کلیدواژه:
مستضعفینجنگ حق و باطلجهادقاسم سلیمانیداعش