آغاز تربیتآغاز تربیتاصلاح جهان از دامن خانوادهاصلاح جهان از دامن خانوادهتربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود نقش حساس خانواده در نونهالان و نوجواناننقش حساس خانواده در نونهالان و نوجواناننقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد استنقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد استتربیت را از خود و خانواده باید شروع کردتربیت را از خود و خانواده باید شروع کرداز دامن شما شروع می‌شود سعادت بچه‌هااز دامن شما شروع می‌شود سعادت بچه‌هادامن عصمت و عظمتدامن عصمت و عظمتمکتب مادرمکتب مادر تربیت انسان صفحه 2