شما دولت اسلام هستید. دستتان را برای چهار دلار دراز نکنید. اگر این ارتجاع است ما مرتجعیمشما دولت اسلام هستید. دستتان را برای چهار دلار دراز نکنید. اگر این ارتجاع است ما مرتجعیمتا این مغز استعماری را عوض نکنیم نمیتوانیم مملکت را اداره کنیم...تا این مغز استعماری را عوض نکنیم نمیتوانیم مملکت را اداره کنیم...هرچیز اگرچه ممتاز و از خودی باشد، به همین جرم مشتری اش کم است و همین را اگر اسم غربی بگذارند، مشتری پیدا میکندهرچیز اگرچه ممتاز و از خودی باشد، به همین جرم مشتری اش کم است و همین را اگر اسم غربی بگذارند، مشتری پیدا میکندوزرای خارجه باید بدانند که از هر امری که شائبه وابستگی دارد به طور قاطع احتراز نماییدوزرای خارجه باید بدانند که از هر امری که شائبه وابستگی دارد به طور قاطع احتراز نمایید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی