شما دولت اسلام هستید. دستتان را برای چهار دلار دراز نکنید. اگر این ارتجاع است ما مرتجعیمشما دولت اسلام هستید. دستتان را برای چهار دلار دراز نکنید. اگر این ارتجاع است ما مرتجعیمتا مغزمان استعماری باشد، نمی‌توانیم مملکت را اداره کنیم...تا مغزمان استعماری باشد، نمی‌توانیم مملکت را اداره کنیم...تولید داخلی، اگرچه ممتاز، به همین جرم مشتری‌اش کم است و همین را اگر اسم غربی بگذارند، مشتری پیدا میکندتولید داخلی، اگرچه ممتاز، به همین جرم مشتری‌اش کم است و همین را اگر اسم غربی بگذارند، مشتری پیدا میکنداز شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودیها نجات نخواهیم یافت...از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودیها نجات نخواهیم یافت...وزرای خارجه باید از هر امری که شائبه وابستگی دارد به طور قاطع احتراز نماییدوزرای خارجه باید از هر امری که شائبه وابستگی دارد به طور قاطع احتراز نمایید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی