شما دولت اسلام هستید. دستتان را برای چهار دلار دراز نکنید. اگر این ارتجاع است ما مرتجعیم

ما می‌گوییم آقا، غلام حلقه به گوش دیگران نباشید؛ ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم؛ ما به شماها نصیحت می‌کنیم که آقا، شما دولت اسلام هستید؛ هیات حاکمه بر مسلمین، به اصطلاح، هستید؛ شما عزیز باشید؛ آقا باشید؛ بزرگ باشید؛ استقلال را حفظ کنید؛ تبعیت را دست بردارید، دستتان را برای چهار دلار دراز نکنید؛ هر جلسه‌ای شما تشکیل می‌دهید، هی می‌گویید دلار بده! ما با این چیزها مخالفیم. اگر این ارتجاع است، ما مرتجعیم؛ و اگر آن تمدن است شما متمدنید. 26 فروردین 1343

نحن نقول ایها السید لا تکن عبداً خانعاً للآخرین، بل کن عزیزاً وسیداً وعظیماً، واحفظ الاستقلال واترک التبعیه، ولا تمد یدک من اجل اربعه دولارات، فإن کان هذا رجعیه وذلک تمدناً، فنحن رجعیون وانتم متمدنون! ۲ ذی الحجه ۱۳۸۳

We say:" Don't be the slave of others." We want you to be honorable and dignified. We suggest sir, that as a Muslim government and as the so-called ruling body of the Muslims, you should be reverent, noble and great. You are to safeguard independence and to be your own master. At whichever meeting you attend you request more financial assistance.  Don't degrade yourself for the sake of begging for a few dollars. These are in fact the things that we oppose. If this is reaction then yes we are reactionaries; and if that is what being civilized is, then you are undoubtedly civilized. April 15, 1964

دریافت طرح
اشتراک شما دولت اسلام هستید. دستتان را برای چهار دلار دراز نکنید. اگر این ارتجاع است ما مرتجعیم
کلیدواژه:
خودباختگیخودبیگانگیوابستگی