وزرای خارجه باید از هر امری که شائبه وابستگی دارد به طور قاطع احتراز نمایید

وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمانهای بعد آن است که مسئولیت شما بسیار زیاد است. از هر امری که شائبه وابستگی با همه ابعادی که دارد به طور قاطع احتراز نمایید. و باید بدانید که وابستگی در بعض امور هر چند ممکن است ظاهر فریبنده‌ای داشته باشد یا منفعت و فایده‌ای در حال داشته باشد، لکن در نتیجه، ریشه کشور را به تباهی خواهد کشید. 26 بهمن 1361

اوصی وزراء الخارجیه الحالی و من سیلیه ان یدرکوا جسامه مسوولیاتهم، سواء فی مجال اصلاح الوزاره و السفارات وتطویرها، ام فی مجال السیاسه الخارجیه الهادفه لحفظ الاستقلال ومصالح البلاد واقامه العلاقات الحسنه مع الدول التی لیس فی نیّتها التدخّل فی شووننا الداخلیه. حاذروا وبکلّ حزم من ای امر تشوبه شائبه التبعیه بکل ابعادها ولتعلموا بانّ التبعیه فی بعض الامور تعرض البلاد رغم ظاهرها الخداع او ما تحققه من منافع موقته الی کارثه مدمره. ۱ جمادی الاولی ۱۴۰۳

My advice to the present and future foreign ministers is that their responsibilities are heavy and sensitive indeed, whether in reforming your offices and embassies or in the area of foreign policy. You should preserve our independence and secure the interests of the country in the area of having suitable relations with the countries that do not intend to interfere in our internal affairs. Anything that might smack dependence in its various aspects and dimensions should be avoided. You should know that dependencies in some affairs, even though they may seem appealing and attractive in appearance, will result in the destruction of the roots of the country. Thus make every effort to improve relations with Islamic countries and to awaken their statesmen and invite all to unity and alliance. Know that Allah is with you. 15 February ۱۹۸۳

دریافت طرح
اشتراک وزرای خارجه باید از هر امری که شائبه وابستگی دارد به طور قاطع احتراز نمایید
کلیدواژه:
خودباختگیخودبیگانگیاستقلالوابستگیسیاست خارجی