شب یلدای عشقشب یلدای عشقاز خود خجابت می‌کشماز خود خجابت می‌کشمنوجوانان عزیزنوجوانان عزیزحکم اعدام شیخحکم اعدام شیختهذیب نفس با خودسری نمی‌شود!تهذیب نفس با خودسری نمی‌شود!تربیت را از خود و خانواده باید شروع کردتربیت را از خود و خانواده باید شروع کردتهذیب کورکورانهتهذیب کورکورانهتوجه نفس به مادیاتتوجه نفس به مادیاتسرمنشا همه کمالاتسرمنشا همه کمالات تزکیه نفس صفحه 2