زیر بار ظلم رفتن از عدم تزکیه استزیر بار ظلم رفتن از عدم تزکیه استاستفاده از ضیافت الهیاستفاده از ضیافت الهی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی