تربیت را از خود و خانواده باید شروع کردتربیت را از خود و خانواده باید شروع کردتهذیب کورکورانهتهذیب کورکورانهتوجه نفس به مادیاتتوجه نفس به مادیاتسرمنشا همه کمالاتسرمنشا همه کمالاتتهذیب نفس وعاظتهذیب نفس وعاظرضای خدا در مواعظرضای خدا در مواعظبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندحُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!حُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!زیر بار ظلم رفتن از عدم تزکیه استزیر بار ظلم رفتن از عدم تزکیه است تزکیه نفس صفحه 2